عدالتخواهان ، دوستان زمان کمی باقيست

هوالمحبوب

دوستان عزيزم با سلام 

              در خصوص  شناخت از برنامه های كانديداهای رياست جمهوری تمام تلاش خويش را بنماييد سعی كنيد با حضور در ستادهايشان هر آنچه درذهنتان سوال است از آنها بپرسيد كه اگر آنها انتخاب شوند ديگر فرصتی برای مطالبات و پاسخ به سوالاتتان نخواهيد داشت آنها را به چالش بكشيد عدالتخواهی را فرياد كنيد ببينيد آنها چه می گويند صداهايشان را ضبط كنيد برای ادعاهايشان سند بخواهيد از هيچ چيز جز خدا نترسيد اينروزها زمان فرياد كشيدن است سكوت جايز نيست تخلفاتشان را با سند اعلام كنيد امكان پاسخ دادن را از آنها نگيريد سخنانشان را بادقت بشنويد مصاحبه ها ، برنامه های تبليغی و پرسخ وپاسخهايشان را با دقت نگاه كنيد با عينك بدبينی به كسی نگاه نكنيد با نگاهی عدالتخواهانه با آنها سخن برانيد مدت زمان كمی پيش روی شماست،  اگر حساسيد اگر هنوز اعتقاد داريد رئيس جمهورتان می بايست انقلابی و مردمی و عدالت طلب و به معنای واقعی كلمه اصولگرايی اصلاح طلب باشد خسته نشويد ، از هر ستادی به ستاد ديگر برويد جناحی عمل نكنيد فقط بدنبال حقيقتها و واقعيتها باشيد ، شعارهای واقعی را از شعارهای دروغين بشناسيد به خنده هايشان اعتماد نكنيد به عملشان بنگريد ما نيازمند خنديدن نيستيم هر چند تبسم جزو شخصيت يك مومن است اما اصل عمل به عدالت است به حق گرايی است به خدايی انديشيدن به دوری از زخارف دنيا به مردمی زندگی كردن به ولايتی بودن به مبارز بودن به عاشق بودن به راه و خط امام و رهبری است آنها انسانهايی همانند ما هستند مقامهايشان شما را از پرسيدن نهراساند آنها بايد بدانند در سرزمينی زندگی می كنند كه انسانهايی آگاه و شجاع و انقلابی با چشمانی بيدار نظاره گر آنها هستند دوستانم برای حفظ ارزشها برای اقتدار ايران اسلاميمان برای مايوس كردن دشمنان كشورمان  و برای امام و شهيدان آگاهانه و با شجاعت رئيس جمهور منتخبتان را انتخاب كنيد . 

/ 0 نظر / 5 بازدید