سینمای ایران اسلامی

هوالمحبوب

آیا اینها نمایندگان سینمای پاک و ارزشی و مصداق زن مسلمان هنرمند در ایران عزیز ما هستند ؟!!!!!!!!!

/ 1 نظر / 16 بازدید
محمد باقری

حاج رضا طرفدار گروه یا حزب خاصی هستی؟ اگه طرفدار اسلام واقعی هستی من نوکرتم[ماچ]