منهم آمدم

          منهم آمدم         

سلام سلامی چو بوی خوش آشنایی 


            همه آنهایی که نگاهی هر چند کوتاه بر وب لاگ من می افکنید منهم آمدم تا با شما از گذشته و از حال و از آینده بگویم آمدم تا هم از تجربیات دیگران استفاده کنم و هم اگر دیگران بخواهند تجربیاتم را به آنها بگویم هرگز عاری از خطا نبوده و نیستم در زندگیم اشتباهات زیادی مرتکب شده ام در مسیر زندگی دچار توفانهای سهمگینی گشته ام اما همیشه امید به آینده مرا از غرق شدن در گردباد حوادث رهایی بخشیده اما در زندگیم لحظات بسیار شیرینی هم داشته ام اما همواره از خدا خواسته ام مرا مغرور نسازد و اینک آمده ام هم بنویسم هم بخوانم هم ببینم هم نشان دهم هم راهنمایی شوم هم راهنمایی کنم و از خدای مهربان که عشق را با همه زیبایهایش و با همه دردهایش و از خدای بزرگی که انسان را با همه چیزش خلق کرد ممنونم و تنها از او یاری می جویم دوستانم باور کنید که در این جهان هستی هر چه از خدا بخواهید به شما خواهد داد از او بخواهید .

 در پناه حق

/ 0 نظر / 3 بازدید