یاد باد آن روزگاران یاد باد

من تشنه عدالت و شیفته انقلابم هستم ، می خواهم تا آخرین لحظه عمرم در راه برپایی عدالت و ریشه کن کردن ظلم مبارزه کنم حتی اگر در این راه جان ببازم خیالی نیست
 
اعلام خطر
ساعت ۱۱:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۳/٢٩ : توسط : حاج رضا

هوالمحبوب

 يا زهرا  به پهلوی شکسته ات ما رادرياب

 

لا يغير الله ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم

دکتر احمدی نژاد مردی از جنس مردم

          دوستان عزيز طی بررسی سايتهای خبری کليه بازنده گان و تشنگان قدرت که سيلی سنگينی از حرکت خودجوش مردم در حمايت از دکتر احمدی نژاد  خورده اند با حمايتی  سنگين از کانديدای رقيب در جهت  تخريب  دکتر احمدی نژاد و باورهای مردم بر خواسته اند آنها با استفاده از همه ابزارهای ممکن به جنگ با آرای مردمی آمده اند احمقانه و کودکانه نتيجه انتخابات را زير سوال می برند و از سر کينه و حسد از پيروزی غرور آفرين دکتر احمدی نژاد با دهن کجی به آرای مردم با اراجيف خود شيرينی حضور مردم را تلخ می کنند گروهی ديگر که باکج انديشی بدون شناخت دغدغه های اصلی مردم در صحنه انتخابات حاضر شده بودند اينک که رای نياورده ادعای عجيبی نموده و می گويند اگر چنين می شد يا چنان می شد رای ما بيست ميليون نفر بود انگار آنها نمی خواهند از خواب خرگوشی خود بيرون بيايند که توده های مستضعف و رنج ديده از بی بندوباريها از تبيعيض طبقاتی از فساد اداری از رشوه از رانت خواريها از آقازاده های رفاه طلب قدرت طلب بسوی جريانی سومی کشيده  شده اند و با يک نه بزرگ آنها را از خود رانده اند چرا که باور ندارند آنها دردشان را می فهمند دراين ميان گروههای افراطی دوم خرداد که تا دیروز برای رقيب آقای احمدی نژاد چنگ ودندان نشان می دادند به يکباره به حمايت همه جانبه از او پرداختند تمام احزاب دولتی و غير دولتی همه آنها که اسير رانتهای دولتی هستند همه آنها که با ميلياردها تومان تبليغات نتوانستند مورد وثوق مردم واقع شوند فرياد حمايت از رقيب می کشند چرا ؟ اما دردناک تر از همه تعدادی کانديدای اصولگرای رای نياورده می باشند که برای حمايت از کانديدای اصولگرا رای آورده امروز و فردا می کنند و انگار کينه از انتخاب نشدن نمی تواند نفسهايشان را مرعوب حقيقت کند به حدی که شائبه حمايت از رقيب را دامن می زنند چرا؟ مگر آنها همه در نقد گذشته فرياد نمی زدند مگر ادعای اصولگرايی و عدالتخواهی نداشتند مگر بر عليه تبيعضها سخنرانی نکردند مگر وعده دولت نشاط و جوانی نمی دادند چه شده است اين سکوت مرگبار و عدم حمايت از کانديدای راه يافته اصولگراها برای چيست آيا رسيدن به قدرت اينقدر شيرين بود که نرسيدن به آن اينهمه وجودشان را انباشته از کينه نموده است کاش همانند دکتر توکلی بی هراس از شماتتها و نقدهای غير منصفانه در يک حرکت مردمی شجاعانه ضمن حمايت قاطع از دکتر احمدی نژاد تمام ستادهای خود را برای تبليغ ايشان بسيج می کردند ما فرياد گر عدالتخواهی اين دوره را احمدی نژاد می دانيم اين يک فرصت استثنايی برای مستضعفين و محرومين ايران است تا ريشه های بی عدالتی که طی ساليان دراز نهادينه شده است را از ريشه در آورند .

دوستان امروز به هيچ کس جز به خدايمان اميدی نيست کانون قدرت آنها که ساليان دراز بر مسئوليتهای کليدی و محوری اين کشور تکيه زده اند و فکر می کنند رياست  ارث پدرانشان می باشد تمام توانشان را در حمايت از رقيب دکتر احمدی نژاد بسيج کرده اند و ما نيز با همه توان بايد از مردی که می تواند انقلاب سوم را بنيان نهد دفاع کنيم انقلابی بر اساس عدالتخواهی و تکليف مداری و حمايت از مستضعفين و ولايت مدار

امروز سکوت و عدم فرياد همانند روزهای خون وآتش زمان انقلاب است آنجا که به مردانی که خود را ازصحنه انقلاب دور نگه می داشتند رو می کرديم وفرياد  می زديم .

زنان به ما پيوستند بی غيرتان بنشستند